Resilient schools for resilient communities

Resilient schools for resilient communities

Младински Совет Прилеп започнува со реализирањето на овој проект , кој ќе трае до 31.07.2021 година.
Целта на проектот е : Зајакната улога на училиштата преку зголемен отпор кај младите, наставниот кадар и локалната заедница во борба против насилниот екстримизам.
Проектот е подржан од ФОРУМ МНЕ и Европската Унија .

Print   Email