Тим на Младински Совет Прилеп

За МСП

Од основањето на Младински Совет Прилеп во 1999год, МСП е младинска невладина организација во Прилеп-Македонија, фокусирајќи се на Пелагонискиот регион на Македонија.
МСП е организација насочена кон градење на капацитети на младите луѓе на партиципативен и одржлив начин.
Младински Совет Прилеп постојано покажува извонредност на младинското поле преку својата работа врз широк спектар на младинска работа.
Младински Совет Прилеп, заедно со Младински Совет Охрид и ХОПС, ја основаа Коалиција на Младински Организации СЕГА, водечка национална група на младински организации во Македонија.
МСП е уникатна организација во оваа област, бидејќи ниту една друга невладина организација не може да мобилизира многу млади луѓе.
МСП не само што обезбедува услуги и можности за млади луѓе и волонтери, но активно се обидува да ги вклучи во процесите на донесување одлуки на организацијата.
Младински Совет Прилеп има за цел позитивно да влијае врз младите. Организацијата создава младински лидери со тоа што на младите им дава можност да ги градат своите капацитети и да ги направат младите поконкурентни во општеството.
На кратко, Младински Совет Прилеп работи за млади со млади.

Мисија

Младински Совет Прилеп ги поддржува младите да учествуваат во демократските процеси, овозможувајќи им да прераснат во активни граѓани.

Визија

Младински Совет Прилеп е одржлива водечка организација на локално и регионално ниво, сигурен партнер во креирањето и спроведувањето на младинската политика, заедно со сите клучни засегнати страни. Нашата работа како видлива и призната организација се заснова на демократски вредности кои им овозможуваат на младите да бидат креативни и активни граѓани.

Стратешка цел: 1

Поддршка на младите во регионот

Стратешка цел: 2

Зголемено учество на младите во заедницата

Стратешка цел: 3

Доближување на Европа до младите

Стратешка цел: 4

Испорака на насоки за кариера до младите