Работилница во рамките на проектот: „Отпорни училишта за отпорна заедница“, на тема: „Недискриминација и Толеранција“

Работилница во рамките на проектот: „Отпорни училишта за отпорна заедница“, на тема: „Недискриминација и Толеранција“

Борбата против сите облици на дискриминација и јакнењето на свеста за важноста на толерантно општество за создавање на поуспешна иднина за сите, е од клучна важност за да се постигне еднаквост и социјална правда.
МСП им се заблагодарува на Директорот и стручната служба на С.О.У „Гимназија Мирче Ацев“, за соработката при имплементација на проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“.

Print   Email