Градење на доверба и развој на соработка помеѓу граѓаните, НВО и Локалната Самоуправа

Градење на доверба и развој на соработка помеѓу граѓаните, НВО и Локалната Самоуправа

Наслов: Градење на доверба и развој на соработка помеѓу граѓаните, НВО и Локалната Самоуправа

Времетраење: 4 месеци

Цел: Структирирање на начини и методи за соработка и иницирање на партнерства помеѓу НВО и Локалната Самоуправа за побрзо решавање на проблемите во заедницата.

Корисници на проектот: НВО, Локалните Самоуправи од општините Прилеп, Крушево и Кривогаштани

Активности: 

- 7 работни состаноци за 10 до 15 претставници на НВО на тема „Градење на доверба помеѓу НВО и Локалната Самоуправа“,
- 4 работилници за развој на соработка помеѓу НВО и Локалната Самоуправа,
- 2 пресконференции.

 

 

Date

12 December 2002

Tags

Партнерски проекти