Дијалог со младите

Дијалог со младите

Наслов: Дијалог со младите

Времетраење: 4 месеци

Цел: Придонес во развојот на Националната стратегија за млади

Корисници на проектот: Повеќе од 500 граѓани (различна полова и етничка припадност)

Активности: 

- Обука за 10 учесници од различни НВО,
- Тренинг на тренери,
- 10 работилници за 100 до 150 учесници за здравство, криминал, образование, вработување, граѓанство,
- 1 пресконференција,
- Печатење на публикација.

Date

12 December 2004

Tags

Партнерски проекти