Анти AIDS наменски сили

Анти AIDS наменски сили

Наслов: Анти AIDS наменски сили

Времетраење: 2 месеци

Цел: Едукација и развој на свеста кај младите за ХИВ - СИДА

Корисници на проектот: Повеќе од 250 млади на возраст до 21 година (различна полова и етничка припадност)

Активности: 

- Формирање на „Анти - AIDS наменски сили“ тим,
- Обука на тимот за тимска работа,
- Подготовка и дистрибуција на промотивен материјал,
- 1 Пресконференција,
- 5 работилници за средношколци на тема „Превенција од ХИВ-СИДА и пристап кон ХИВ позитивен“ и
- 1 трибина.

 

 

Date

12 December 1999

Tags

Локални проекти