Involving youth in the decision making processes

Involving youth in the decision making processes

Наслов: Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки

Времетраење: 27.06.2009 година - 02.07.2009 година (6 дена)

Цел

- Да се обезбеди размена на искуства и практики и да генерира препораки за ефикасни модели преку кои ќе се поттикнува и јакне младинското учество во процесите на одлучување на локално, регионално и национално ниво во земјите од регионот на Југоисточна Европа.
- Да се зајакнат капацитетите на организациите на локално и национално ниво и да се формираат партнерства на интернационално ниво.

Активности: Тренинг курс

Главни теми на тренингот се: Европска повелба и локалните младински политики; Модели на соработка од областа на одлучувањето; Застапување, лобирање и вмрежување.
Едукативните сесии се темелат на поединечни поглавја од прирачникот “Have you say”. Учесниците преку работа во мали групи, панел дискусии и презентации ќе ги идентификуваа пречките за ефективно младинско учество условено од самите млади, НВО секторот и државните авторитети. Врз основа на ова ќе се донесатт препораки за тоа во кој правец треба да се насочи поддршката на младинското учество.

Резултати:

- Публикација „Вклучување на младите во процесите на донесување одлуки“

Date

27 June 2009

Tags

Меѓународни проекти