Be active! Participate!

Be active! Participate!

Наслов: Биди активен! Учествувај!

Времетраење: 4 месеци

Цел:

- Да придонесе кон зголемување на квалитетот на проектите кои промовираат пристап на младите невработени лица до програмата „Млади во акција“;
- Да промовира пристап кон градење на капацитети и иновациски пристап меѓу промотерите на програмата YIA;
- Зголемување на учеството на младите невработени луѓе во граѓанскиот живот во нивната заедница;
- Зголемување на улогата на младите Европејци во репрезентативната демократија;
- Овозможување поддршка за различни форми на учење за учество;
Да го зајакне интеркултурниот дијалог помеѓу младите и да ги промовира културните разлики.

Активности:

- Збир на активности кои им даваат шанса на младите луѓе да комуницираат на европско ниво - и им нуди повод да „работат“ заедно кон заедничка цел.
- Меѓународен курс за обука.

Резултати:

- Креирани препораки за иднините проекти на програмата „Младите во акција“ кои промовираат младинско учество и вклучување на младите невработени лица.

Date

07 May 2012

Tags

Меѓународни проекти