Креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево

Креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево

Наслов: Креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево

Времетраење: 01.04.2018 година - 31.10.2018 година (7 месеци)

Цел: Придонес кон подобрување на генералната состојба на младите во општина Крушево. 

  • Краткорочна Цел: Да се создаде Локална Младинска Стратегија во општина Крушево.

Целна група:

- Директна Целна Група:

  • Млади Луѓе од 15-29 години,
  • Граѓани на општина Крушево,
  • Донесувачи на одлуки,
  • Претставници на локални институции од општина Крушево и
  • Граѓански организации од општина Крушево.

- Индиректна Целна Група: 

  • Граѓани на општина Крушево.

Активности:

- Анализа на потребите на младите во општина Крушево;
- Подготовка на нацрт текст на Локалната Младинска Стратегија на општина Крушево.
- Булевар на Мислења – Отворен консултативен процес во однос на нацрт верзијата на Локалната Младинска Стратегија 
- Ревидирање на нацрт текст на Локална Младинска Стратегија врз основа на Булевар на мислења;
- Усвојување на Локална Младинска Стратегија на општина Крушево во Советот на општината;
- Формирање на ко-менаџмент тело за следење на имлементацијата на Локалната Младинска Стратегија и
- Финална Конференција.

Резултати:

- Подготвена е анализа на потребите на младите во општина Крушево и 
- Обезбеден е консултативен процес во креирање на Локална Младинска Стратегија во општина Крушево.

Date

01 April 2018

Tags

Локални проекти