Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

Име на проект: Активно вклучување на младите во организациските практики на МСП

Времетраење на проектот: 15.05.2019 - 14.11.2019 (6 месеци)

Цел на проектот: 

- Подобрување на транспарентноста на МСП за известување за организациските активности.
- Подобрена комуникација на МСП со младите во Општина Прилеп преку употреба на алатки за дигитална комуникација.

Целна група:

- Млади,
- Волонтери,
- Младински работници,
- Училишта и
- Останати чинители во опкружувањето.

Активности:

- Обука за користење на онлајн алатки за подобрување на транспарентноста за известување за постигнатите резултати.
- Видео со анимација за известување за организациските постигнувања.
- Отворен ден за информирање на граѓаните за работата на МСП.
- Промотивен настан за презентирање на програмските активности на МСП.

Резултати:

Зајакнати капацитети на МСП за транспарентно известување.
- Подобрено известување за организациските постигнувања.

Date

15 May 2018

Tags

Локални проекти