From Youth to Youth

From Youth to Youth

Наслов: Од млади за млади

Времетраење: 01.07.2019 година – 31.12.2019 година (6 месеци)

Цел: Зајакнување на капацитетите на Innova Lab преку подготовка на Стратешки план на Организацијата за периодот 2019-2021 година.

Активности:

- Подготвителни состаноци,
- Истражување за согледување на усогласеноста на Инова Лаб со внатрешното и надворешното окружување,
- Креирање на документ: Анализа на окружувањето на Инова лаб,
- Обука за јакнење на капацитетите на Инова Лаб и
- Промоција на Стратешки план и анализа за окружувањето на Инова лаб.

Резултати:

- Зајакнати капацитети на стратешкото планирање на организацијата и
- Промовиран стратешки план на организацијата за периодот 2019-2021 година.

Date

01 July 2019

Tags

Партнерски проекти