Отпорни училишта за отпорна заедница

Отпорни училишта за отпорна заедница

Наслов: Опорни училишта за отпорна заедница

Времетраење: 01.02.2021 година - 31.07.2021 година (6 месеци)

Цел:  Да се зајакне улогата на училиштата во борбата против екстремизмот преку зголемена отпорност на младите, наставниот кадар и локалната заедница.

Целна група: 

Стручни служби и наставен кадар,
- Средношколци,
- Млади и локална заедница.

Активности: 

- ToT обука за препознавање и справување со насилен екстремизам во училиштето.
- Работилница со одделенски раководители.
- Работилници за недискриминација и толеранција.
- Работилници за препознавање на форми и манифестации на насилство кои можат да доведат до радикализација.
- Работилници за идентификување ризици, фактори и поддршка за справување со потенцијална радикализација.
- Онлајн и офлајн кампања.
- Организирање на Денот на толеранцијата и
- Панел дискусија со клучните актери на локално ниво.

Резултати:

-  Зајакнати капацитети на стручните служби и наставниот кадар од 5 средни училишта за идентификување и справување со ризиците од насилен екстремизам и радикализација.
-  Зајакната отпорност на средношколците во Прилеп на ризици, закани и манифестации на насилен екстремизам и
- Вклучена заедница во генерирање на афирмативни пораки и контра-наративи за ненасилно однесување, толеранција и недискриминација меѓу младите.

 

 

Date

01 February 2021

Tags

Локални проекти