Introduce Youthself

Introduce Youthself

Наслов: Запознајте се со младите

Времетраење: 01.11.2021 година - 01.11.2023 година (24 месеци)

Цел: Да се креира методологија која што ќе им овозможи на младите луѓе со помалку можности иновативна алатка која ќе им служи за поддршка и мониторинг на процесот на верификација на компетенциите и вештините притоа во цел тој процес поттикнувајќи ги младионските работници да го следат процесот на учење и стекнувањето на вештини на младите луѓе притоа давајќи им материјали и алатки за нивна имплементација.

Целна група: Млади луѓе од 16 до 24 години

Активности: 

Проектот вклучува активности како што се:

- 4 транс-национални состаноци,
- 1 обука,
- 8 мултиплаер настани и
- 2 интелектуални резултати кои што ќе бидат имплементирани од сите партнери кои што се дел од проектот.

Резултати:

По завршувањето на проектот се очекуваат 2 резултати, продукти:

- Прирачник и
- Мобилна апликација со кои би се докажале компетенции (знаења, вештини и способности) и вредности (одговорност, навременост, посветеност). 

Date

01 November 2021

Tags

Меѓународни проекти