Промоција на младинска политика

Промоција на младинска политика

Име на проектот: Промоција на младинска политика

Цел на проектот: Овој проект има за цел да обезбеди влијание врз младинската политика, преку промоција на самата себе, промоција на заклучок од „Конференција за младински политики на ЈИЕ“. Активностите вклучуваат подготовка на ЦД со содржина „Извештај за конференција за младински политики“, како и други материјали поврзани со младинската политика; организирање тркалезни маси во 10 најголеми градови во Република Македонија за претставници на младински невладини организации, локални самоуправи и локални младински лидери.

Воспоставување на веб презентација , овој проект има за цел да ја зголеми видливоста на организацијата, транспарентноста во работата, како и да овозможи размена на информации и искуство. Вклучени активности се предвидени со дизајнирање на ВЕБ страна и една обука за вебмастерот на две лица. Директно корисници на овој проект се целни групи на организацијата. Проектот трае  три месеци.

Date

10 August 2005

Tags

Проекти