Младите и волонтерството

Младите и волонтерството

Оваа публикација е дел од проектот „Поддршка на младинско самовработување“ финансиран од Генерален Секретаријат на Влада на Република Македонија.
Наведените мислења во оваа публикација се мислења на авторот и незадолжително ги рефлектираат мислењата на Генерален Секретаријат на Влада на Република Македонија.

„Младите и волонтерството“

Date

01 December 2011

Tags

publications