„Меѓуврсничко насилство“

„Меѓуврсничко насилство“

Тргнувајќи од потребата за препознавање и интервенирање на меѓуврсничкото насилство, тимот на волонтери при МСП – Едукатори за локални едукативни работилници, одржа 3 работилници на тема „Меѓуврсничко насилство“.

Целта на работилниците беше развивање на свесност за видовите насилничко однесување како и  умеење да побараат помош и да ја согледаат потребата да се заштитата себеси од насилничко однесување.
Преку работилници беа едуцирани 40 ученици од Основните училишта од Прилеп „Рампо Левката“, „Блаже Конески“ и „Кочо Рацин“, кои изразија заинтересираност да се вклучат и во другите активности кои ги спроведуваат Едукаторите за локални едукативни работилници.


Print   Email