„ИДЕНТИФИКУВАЊЕ РИЗИЦИ, ФАКТОРИ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОТЕНЦИЈАЛНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЈА’’

„ИДЕНТИФИКУВАЊЕ РИЗИЦИ, ФАКТОРИ И ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОТЕНЦИЈАЛНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЈА’’

Демократија Hits: 466
Во просториите на Младински Совет Прилеп се одржа работилница на која младите се запознаа со поимите радикализам и насилен екстремизам. На работилница преку активности и студии на случаи младите лица ги подобрија своите знаења за поимите.
 Се дискутираше за поврзаноста на младите и радикализмот и последиците по општеството од таа релација.
 Целта на работилницата е зајакнување на вештините на младите лица во препознавање на форми на насилство кои можат да доведат до радикализам и насилен екстремизам.
Print